Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ACTIETOY, gevestigd te GRONINGEN.

Versie geldig vanaf 13-12-2018.

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ACTIETOY. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ACTIETOY. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ACTIETOY behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ACTIETOY erkend.

1.4 ACTIETOY garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ACTIETOY bestellingen tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van ACTIETOY zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ACTIETOY geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen der halve geen rechten worden ontleend. 

2.5 De levering van bestellingen aan het afleveradres wordt verzorgd door externe koeriers. Er kan door de consument bij oponthoud van de levering geen beroep worden gedaan op het citaat ‘bestelling binnen 2 dagen in huis’. ACTIETOY heeft het recht om tot 7 dagen na het versturen van de bestelling de levering door de externe koerier af te wachten.

2.6 Op vrijdag, zaterdag en zondag dient de consument bij het plaatsen van een bestelling er rekening mee te houden dat de levering op de eerstvolgende dinsdag kan plaats vinden.

 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. 

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ACTIETOY heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

4.2 De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 30 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ACTIETOY. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

4.3 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ACTIETOY er zorg voor dat binnen 10 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Mits het artikel onderdeel is van een totale bestelling met meerdere artikelen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening van de afnemer.

4.4 ACTIETOY bied goederen aan die een zeldzame status verworven hebben en niet zijn te vervangen of zijn te repareren. Deze status wordt op de productpagina van een artikel onder het kopje ‘Kenmerken’ aangegeven als ‘Vrij schaars’, ‘Zeer schaars’ of ‘Zeldzaam’. Voor deze aan de afnemer geleverde goederen behoudt ACTIETOY het recht om alle klachten en aanmeldingen binnen het garantie of zichttermijn van 30 dagen hierover af te wijzen.

4.5 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

4.6 Het herroepingrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 

5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ACTIETOY, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ACTIETOY. ACTIETOY houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 ACTIETOY respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.3 ACTIETOY maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ACTIETOY) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ACTIETOY. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan ACTIETOY schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door ACTIETOY gegrond worden bevonden, zal ACTIETOY naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ACTIETOY en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ACTIETOY) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ACTIETOY gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ACTIETOY voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 ACTIETOY is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ACTIETOY in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ACTIETOY en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ACTIETOY zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ACTIETOY slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van ACTIETOY gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 ACTIETOY kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen ACTIETOY en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ACTIETOY op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 ACTIETOY behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

 

9. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ACTIETOY gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

10. Overmacht 

10.1 ACTIETOY is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ACTIETOY alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 ACTIETOY behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ACTIETOY gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

10.4 Indien ACTIETOY bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 ACTIETOY is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door ACTIETOY aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ACTIETOY zolang de afnemer de vorderingen van ACTIETOY uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ACTIETOY wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door ACTIETOY geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ACTIETOY of een door ACTIETOY aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ACTIETOY haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ACTIETOY zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ACTIETOY.

 

13. Auteursrecht 

13.1 Teksten, beschrijvingen en afbeeldingen welke gaan over, verwijzen of relateren naar aangeboden objecten of randzaken om de website heen zijn eigendom van ACTIETOY. Het is niet toegestaan om deze te kopiëren voor commerciële, verkoop en reclame doeleinden.

 

14. Kortingscodes

14.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door ACTIETOY.

14.2 De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.

14.3 Kortingscodes uitgegeven door ACTIETOY kunt u gebruiken voor aankopen bij ACTIETOY. De kortingscodes zijn niet geldig voor artikelen die worden aangeboden door derden.

14.4 U kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.

14.5 Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.

14.6 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

14.7 U kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. U kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.

14.8 Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.

14.9 Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).

14.10 U kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

14.11 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.

14.12 Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.

14.13 Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een actieartikel.

 

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ACTIETOY en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij ACTIETOY er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

© 2015 - 2020 Actietoy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals KiyOh. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.